160926 MI vs Lake Wash
C team
C team
JV
JV
Varsity
Varsity