170108 MI at Lake Wash
01 Girls JV
01 Girls JV
02 Boys JV
02 Boys JV
03 Girls Varsity
03 Girls Varsity
04 Boys Varsity
04 Boys Varsity
05 Dance
05 Dance
06b People
06b People