170925 MI at Lake Wash
1 C Team
1 C Team
2 JV
2 JV
3 Varsity
3 Varsity