171018 Lake Wash vs MI
1. C Team
1. C Team
2. JV
2. JV
3. Varsity
3. Varsity
4. MI Seniors
4. MI Seniors
5. People
5. People